2013.a.

 

Maaparandus- ja metsakuivendusobjektid, teede ja platside ehitus ning mullatööd

 •  Möllatsi tee uuendamine
 • Riigimaantee 23192 Jeti – Kiinimäe kruusatee remont
 • Valga linna Kuperjanovi tn piirkonna vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööde järgne tänava rekonstrueerimine
 • Peku ja Nakri maaparandussüsteemi rekonstrueerimine
 • Kiissa maaparandussüsteemi rekonstrueerimine
 • Kiissa II ja Lippoja maaparandussüsteemi rekonstrueerimine

Veevarustus ja kanalisatsioonirajatised

 • Helme valla veemajandusprojekti vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimis-ehitustööd Vee- ja kanalisatsioonitorustike ning – rajatiste rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd
 • Helme valla veemajandusprojekti vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimis-ehitustööd. Veepuhastusjaamade (puurkaevpumplate) rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd
 • Helme valla veemajandusprojekti vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimis-ehitustööd. Reoveepuhastite rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd
 • Tõrva linna reoveepuhastusjaama projekteerimis-ehitustööd
 • Valga linna Kuperjanovi tn piirkonna vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd
 • Lasva valla ühisvee- , kanalisatsioonisüsteemide ning puurkaevude rekonstrueerimise projekteerimine ja ehitamine
 • Tuletõrje veehoidla ehitamine Siimusti alevikus, Jõgeva vallas

Üldehitus

 • Valga Vabadussõja ausamba ehitus
 • Valgas Lõuna 10(24)kV jaotusalajaama ehitustööd koos materjali tarnega.
 • Lasteaed Kelluke avatäidete vahetus